Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 15 maja 2021 r.
MENU PODMIOTOWEW?adze Uczelni

Wydzia?y, jednostki organizacyjne wydzia?ów

Pozosta?e jednostki

Organizacje, stowarzyszenia, inne

Internetowa Telewizja UWM

Administcja

INFORMACJA O UNIWERSYTECIE

Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie

Uczelnia publiczna
NIP739-30-33-097; REGON 510884205
Adres: ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
Telefon: +48 0-89 523-49-13; Fax: +48 0-89 524-04-08
http://www.uwm.edu.pl/

WITAMY NA PODMIOTOWEJ STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
UNIWERSYTETU WARMI?SKO-MAZURSKIEGO

Zgodnie z ustaw? z 6 wrze?nia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej ka?dy obywatel ma prawo do informacji o dzia?aniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz podejmowanych decyzjach organów administracji publicznej. Jednocze?nie organy administracji publicznej s? zobowi?zane do udost?pniania informacji jawnych o swojej dzia?alno?ci w Biuletynie Informacji Publicznej. Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego jest miejscem prezentacji dzia?a? i organizacji Uczelni.

DOST?P DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I KONTAKTY Z MEDIAMI

Zgodnie z Zarz?dzeniem Nr 26 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 wrze?nia 2006 roku, obs?ug? prasow? i informacyjn? o Uczelni, zajmuje si? Biuro Rzecznika Prasowego.

Je?eli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdziecie Pa?stwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z: Biurem Rzecznika Prasowego. Je?eli informacja mo?e by? przekazana niezw?ocznie, uzyskacie j? Pa?stwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mail.

W pozosta?ych przypadkach, prosimy o wype?nienie wniosku o udost?pnienie informacji publicznej i przes?anie go do Biura Rzecznika Prasowego. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 wrze?nia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej udost?pnianie informacji na wniosek nast?puje nie pó?niej ni? w terminie 14 dni od dnia z?o?enia wniosku. Je?eli jest to niemo?liwe, powiadomienie o powodach opó?nienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nast?pi w ci?gu 2 miesi?cy.

Informacje udost?pniane mediom, które nie wymagaj? uprzedniego przygotowania, s? udzielane dziennikarzom telefonicznie. Informacje, które wymagaj? dodatkowych dzia?a? lub konsultacji z innymi organami administracji publicznej s? przygotowywane najszybciej, jak to jest mo?liwe, nie pó?niej ni? w ci?gu 14 dni od skierowania zapytania. Je?eli informacja nie mo?e by? udzielona w tym terminie, Biuro Rzecznika Prasowego zawiadamia zainteresowan? redakcj? o powodach opó?nienia oraz o terminie przekazania odpowiedzi na zapytanie. Odpowied? jest przekazywana najpó?niej w ci?gu dwóch miesi?cy od zg?oszenia pytania.

Biuro Rzecznika Prasowego mo?e odmówi? udzielenia informacji niejawnych, okre?lonych w ustawie z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych lub innych ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji nast?puje w formie decyzji o odmowie udost?pnienia informacji.

Biuro Rzecznika Prasowego
Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski
ul. Micha?a Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn,
tel. +48 89 523-35-05
fax +48 89 524-04-08
e-mail:biipu@uwm.edu.pl


Ta strona by?a odwiedzana 250138 razy (w tym z UWM 14653 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-31
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

MENU TEMATYCZNEOrganizacja roku akademickiego

Rekrutacja

Akty normatywne

Akty prawne

Stanowiska i wnioski Senatu

Sprawozdania roczne Rektora UWM

Sprawozdania finansowe

Prowadzone rejestry i ewidencje

Regulaminy

Zamówienia publiczne

Baza materialna

Kody jednostek organizacyjnych

O BIP UWM

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa